Termeni și condiții

 1. PĂRŢILE ACORDULUI
 2. PRESTATORUL, denumit generic Clinica de Fericire reprezentat prin una dintre firmele partenere sau colaboratoare de mai jos:
 • CLINICA DE FERICIRE SRL, CUI: 39912274, J35/3289/2018

şi

 1. BENEFICIARUL, persoana fizică sau juridică care achiziţionează online programul “Detox Yoga & Mindfulness reTretat”, pus la dispoziţie de către PRESTATOR,

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea”

având în vedere că :

 • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI un Pachet reTreat constand in servicii training, cazare și mâncare – pachet vândut sub numele de “Detox Yoga & Mindfulness reTretat”;
 • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea Pachetului reTreat

,au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 1. OBIECTUL ACORDULUI
 2. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a Pachetului reTreat, constand in: Servicii training, Cazare si Mancare – Pachet vandut sub numele de “Detox Yoga & Mindfulness reTreat”;

 

III. DURATA ACORDULUI

 1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a Pachetului reTreat pus la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI pe site-ul https://sasabodeanu.ro/detox-retreat/ sau subpagini ale acestuia.
 2. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
 3. Prețurile programului va fi cel comunicat pe pagina de vânzare individuala pentru fiecare program reTreat in parte (în funcție de perioada lansării și promovarii). 
 4. Plata se va putea face online, cu cardul, prin transfer bancar sau ordin de plată și se achită integral în momentul plasării comenzii. 
 5. Pentru pachetele cu prețuri exprimate în euro sau alte monede, se va achita contravaloarea sumelor respective în lei, la cursul valutar al băncii care proceseaza plata. 
 6. Factura fiscală se va emite după confirmarea plății în contul BENEFICIARULUI (conform extrasului de cont).
 7. Toate sumele achitate în avans pentru programe ce se vor desfășura la o data ulterioara sunt nereturnabile în ultimele 10 Zile dinaintea începerii programului.
 8. Orice cerere de returnare a sumelor achitate înainte de ultimele 10 zile dinainte inceperii programului poate fi făcută doar cu acordul partiilor si suma maximă pe care PRESTATORUL o va returna BENEFICIARULUI va reprezenta jumătate din cuantumul plătit de BENEFICIAR.
 9. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI întregul Pachet reTreat, constand in servicii training, cazare și mâncare – pachet vândut sub numele de “Detox Yoga & Mindfulness reTretat”, conform cu informațiile prezentate în pagina de prezentare a pachetului.

 

Dacă BENEFICIARUL nu va putea participa la programul LIVE la ora si în datele stabilite în prealabil, acesta nu va putea beneficia de informația transmisă în nici o alta formă.

1.2. Să ofere BENEFICIARULUI informații cu privire la adresa și locația in care se va desfășura programul.

Indiferent de locație, Prestatorul se obliga sa ofere adresa, coordonate și orice informații suplimentare, pentru a facilita Beneficiarului gasirea locatiei de desfășurare.

1.3. Să ofere BENEFICIARULUI accesul la o Comunitate de suport, sub forma unui grup privat înainte și după program

PRESTATORUL, angajaţii ori interpuşii acestuia vor ajuta cu răspunsuri și informații utile BENEFICIARULUI, așa incat informația primită să poată fi valorificată in cel mai bun mod posibil.

1.4. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții, la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

1.5. Să verifice prezența BENEFICIARULUI la începutul programului și să îl notifice în decurs de 24 de ore dacă acesta nu a anunțat intarzierea sau imposibilitatea de a participa.

 

V.2. BENEFICIARUL se obligă să:

2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile/ pachetele/ programele contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. În cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plata comunicate de PRESTATOR, acesta din urma este absolvit de obligația acordării accesului BENEFICIARULUI la Pachetul reTreat.

2.2. Să participe la toate orele de instruire, practica, workshop-uri și activități alocate lui, în Pachetul reTreat, iar dacă a lipsit la acestea sa își asume faptul ca nu exista inregistrari sau modalități de a recupera informația transmisă în prealabil.

2.3. Să respecte întocmai, integral şi la timp toate instructiunile pe care PRESTATORUL, angajaţii, colaboratorii ori interpuşii acestuia i le dau pe toată perioada Pachetului reTreat, inclusiv liniștea nobilă, conduita de comportament sau recomandările alimentare.

2.4. Să respecte întocmai regulile de comunicare stabilite în sesiunea de orientare de către PRESTATOR și să nu folosească un limbaj nepotrivit sau licențios la adresa PRESTATORULUI sau a oricărui alt participant în cadrul cursului.

2.5. Să nu pună la dispoziţia niciunui terţ, indiferent de metodă ori suport, cu titlu gratuit sau oneros, materialele, informații, retete, poze/filmari sau meditațiile puse la dispoziţia sa de către PRESTATOR, BENEFICIARUL având exclusiv dreptul de a folosi cele primite în folosul și beneficiul personal, utilizând instrucțiunile întocmai precum i-au fost transmise de către PRESTATOR.

2.6. Îşi dă acordul pentru ca PRESTATORUL să folosească imaginea sa, precum şi informaţii, valoari ori statistici care conţine persoana BENEFICIARULUI, activitatea ori rezultatul său în urma Pachetului reTreat, pentru promovarea și publicitatea www.sasabodeanu.ro , Sasa Bodeanu – Mindfulness (Facebook) sau Nutritie Conștientă (Facebook), în ceea ce privește comunicările sale publice şi în campaniile de marketing (inclusiv site-ul, social media TV etc.), fără ca PRESTATORUL să fie ţinut la vreun cost faţă de BENEFICIAR.

2.7. Îşi dă expres acordul pentru filmarea şi fotografierea sa în cadrul evenimentului live – Pachet reTreat ce face obiectul prezentului contract, ori ulterior absolvirii programului dar în strânsă legătură cu acesta, precum şi pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor video care se vor realiza de către PRESTATOR 

2.8. Îşi dă expres acordul ca materialele video menționate, drepturile de imagine și orice materiale video realizate de către PRESTATOR în legătură cu programul Pachet reTreat, ce face obiectul prezentului contract să fi cesionate PRESTATORULUI cu titlu exclusiv, pentru toate teritoriile lumii, PRESTATORUL având, incluzând fără limitare dreptul exclusiv pentru: utilizarea, afișarea, expunerea, comercializarea, publicarea, dreptul de a reproduce integral sau parţial materialele, promovarea și distribuirea în orice format (inclusiv, fără limitare, televiziune, video, audio, internet, dispozitive și sisteme de comunicații mobile și electronice) şi în orice modalitate considerată oportună de către PRESTATOR.

 1. RĂSPUNDERE
 2. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
 3. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL pune la dispoziţia unui terţ informații, materialele, rețete, poze/filmari sau meditații (art V.2.5 din acord) acesta va fi ţinut la plata către PRESTATOR a sumei de 10 000 EUR/obligaţie încălcată cu titlu de daune-interese.
 4. Părţile stabilesc de comun ca în cazul în care BENEFICIARUL încalcă oricare dintre obligaţiile privitoare la clauza de confidenţialitate, acesta va fi ţinut la plata către PRESTATOR a sumei de 10 000 EUR/obligaţie încălcată, cu titlu de daune interese.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

 1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, acte, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
 2. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum este prevăzută mai sus, se menţine în sarcina BENEFICIARULUI timp de 10 (zece) ani de la data încetării prezentului contract. Prin informații confidențiale se înțelege orice informație aparținând PRESTATORULUI sau terților cu care PRESTATORUL are relații de afaceri sau privind activitatea acestora si care este transmisă de către PRESTATOR în executarea Contractului, precum si orice imprejurare relevanta legata de Beneficiar (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevăzute la lit. a) – c) de mai jos), indiferent dacă aceasta informație a fost transmisă de catre PRESTATOR sau terți, primită de către PRESTATOR in forma scrisa, orala sau in orice alt mod, și care se referă inclusiv dar nelimitat la:
 3. a) Planurile de afaceri, de marketing si financiare ale PRESTATORULUI, precum și ale clienților acestuia și/sau ale tertilor cu care are relații de afaceri sau cu care intra în contact prin natura activitatii desfasurate;
 4. b) Sistemul organizatoric, informațional și de management al PRESTATORULUI;
 5. c) Informații referitoare la numele clienților și furnizorilor PRESTATORULUI, precum și orice alte informații referitoare la datele tehnice, financiare, comerciale, indiferent dacă în documentele respective figureaza sau nu cuvintele “confidential” ori “proprietate exclusiva”.
 6. BENEFICIARUL declara și înțelege ca vor folosi informațiile confidențiale care le parvin pe parcursul executarii prezentului Contract numai în interesul și în scopul îndeplinirii obligatiilor sale contractuale și se obliga sa nu le transmită terților, indiferent de motiv și indiferent de forma în care ar putea fi transmise.
 7. În cazul în care se dovedește că au încălcat obligația de confidențialitate, vor datora Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul cauzat. 5. Orice declaraţii sau interviuri, precum şi dezvăluirea oricăror informaţii către media în legătură cu programul Pachet reTreat se poate face de BENEFICIAR numai cu acordul prealabil al PRESTATORULUI.
 8. Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de program, retete, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul Pachet reTreat, sunt proprietatea exclusivă a PRESTATORULUI şi sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale.

VIII. CLAUZA DE NECONCURENŢĂ

 1. BENEFICIARUL garantează şi răspunde că nu va intra, în mod direct sau indirect, în concurenţă cu activitatea PRESTATORULUI și nici nu va desfășura, în mod direct sau indirect, el însuşi, angajaţi ori interpuşi ai acestuia, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, alte programe care au obiect identic sau similar cu cel pus la dispoziţia sa de către PRESTATOR (program Pachet reTreat).
 2. În măsura în care această obligație este încălcată, BENEFICIARUL va fi ținut la plata daunelor-interese către PRESTATOR, al căror cuantum este de minim 30.000 euro. În măsura in care prejudiciul cauzat este unul mai ridicat, PRESTATORUL va fi îndreptățit la repararea integrala a prejudiciului.
 3. ÎNCETAREA
 4. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

1.1.prin ajungerea la termen;

1.2. prin acordul scris al ambelor parti;

1.3. prin rezilierea contractului.

 1. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părți esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens de la cealalata parte (notificarea putând prevedea şi un termen mai scurt, în funcție de circumstanţe)
 2. În cazul neachitarii la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor care fac obiectul acestui contract.
 3. POLITICA DE RETUR/ANULARE
 4. Toate sumele achitate în avans pentru programe ce se vor desfășura la o data ulterioară sunt nereturnabile în ultimele 10 zile dinaintea începerii programului. 

Pachetul reTreat presupune pregatiri logistice, blocarea de locuri de cazare, achiziția de produse și prepararea de alimente, motiv pentru care, indiferent de motivele retragerii Beneficiarului din program, acoperă prin suma inițial achitata toate cele mai sus menționate, plus costul de oportunitate al Prestatorului.

 1. În cazul retragerii din program a Beneficiarului, oricand inainte de ultimele 10 zile dinainte inceperii programului, suma maxima pe care PRESTATORUL o va returna BENEFICIARULUI va reprezenta jumătate din cuantumul plătit de BENEFICIAR.

 

 1. În cazul nerespectarii instructiunilor, conduitei, tinutei sau regulilor de buna practica și participare in program, PRESTATORUL își rezerva dreptul de a exclude BENEFICIARUL din programul care face obiectul acestui contract în orice moment al desfășurării programului.

 

 1. Dacă comportamentul, comunicarea sau interacțiunea fata de PRESTATOR, colaboratori, asociați, membrii staff-ului sau ceilalți participanți este una neadecvata, PRESTATORUL își rezerva dreptul de a exclude BENEFICIARUL din programul care face obiectul acestui contract în orice moment al desfășurării programului.

 

 1. FORŢA MAJORĂ
 2. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
 3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 7 (șapte) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
 4. Dacă în termen de 10 (zece) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, Prestatorul are dreptul de a propune Beneficiarului alte două posibile date pentru a participa la programul Pachet reTreat, în aceleași condiții, la aceleași standarde și continand același set de servicii, stabilite în momentul achitarii programului care face obiectul contractului în cauza.
 5. Prin derogare de la art. 1, va constitui caz de forță majoră și prelungirea măsurilor luate de statul român în combaterea pandemiei COVID-19, precum și luarea unor noi astfel de măsuri, dacă aceste împrejurări împiedică, total sau parțial, executarea obligațiilor Prestatorului la locul și la data stabilite inițial pentru desfășurarea evenimentului.

XII. ALTE CLAUZE

 1. BENEFICIARUL nu va fi îndreptățit să cesioneze şi/sau să transfere drepturile şi/sau obligaţiile rezultând sau derivând din prezentul contract, altei persoane, fără consimțământul prealabil primit în scris din partea PRESTATORULUI.
 2. Părţile înţeleg şi acceptă că toate sumele primite din parteneriate, promovari şi/sau publicitate în legătură cu Pachet reTreat, ce face obiectul prezentului document de termeni şi condiţii revin exclusiv PRESTATORULUI.
 3. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform art. IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor care fac obiectul acestui contract.
 4. Părţile înţeleg ca în cazul retragerii din program, în timpul desfășurării sale, a BENEFICIARULUI, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

 

XIV. DOCUMENTELE ACORDULUI

 1. Prezentele termeni şi condiţii
 2. Orice altă informaţie de pe https://sasabodeanu.ro/detox-retreat/

 

 1. LITIGII
 2. Toate litigiile şi disputele referitoare la prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
 3. În cazul în care părţile nu reuşesc soluționarea pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desființarea acestuia, va fi soluționat definitiv de către instanțele de judecată de la sediul Prestatorului.

XVI. CLAUZE FINALE

 1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngrădită a părţilor.
 2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
 3. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR cu acordul părților contractante
 4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
 6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere niciunui alt contract încheiat între Părţi.

 

XVII. DATE DE CONTACT

 

Administrator societate:  Bodeanu Sasa

 

Adresa de corespondenta:  Spl. N. Titulescu 11, Sc. B, Ap 12, Timis, Timisoara, Romania, 300650.

 

Ne puteti contacta de asemnea via posta electronica: 

 

sasa@mindfulnesstm.ro

sasa.bodeanu@gmail.com

sasa@glipax.com

 

Sau via apel telefonic: 0721604891

 

XIX. DATE SOCIETATE

 

CLINICA DE FERICIRE SRL
CIF: 39912274
Reg. com: J35/3289/2018
Adresa: Str. Timis, Nr.12, Sc.D, Et.6, Ap.23, Timișoara, Jud. Timis 
IBAN : RO42RNCB0249161431740001
Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA
Capital social: 2000

 

 1. METODA DE PLATA

 

 1. Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard)

 

Daca ati ales metoda de plata ” Online prin card bancar “ este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.

 – Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro)

se efectuaeaza prin intermediul sistemului “3-D Secure” elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.

 – “3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata,

la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plati, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si MasterCard.

 

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

 

 1. Plata prin transfer bancar

 

De pe pagina de prezentare a programului care face obiectul acestui contract, alegeti “Ma inscriu”, adaugati in cosul de cumparaturi produsul dorit, aplicati cuponul de reducere (*dupa caz). 

 

Ulterior sunteti directionati spre a completa un formular cu datele necesare pentru emiterea facturii si datele de contact ale Beneficiarului. 

 

In baza acestor informatii, veti primi un email care confirma comanda plasata, impreuna cu detaliile bancare de care Beneficiarul are nevoie pentru a face plata prin transfer bancar.

 

*Va rugam verificati folderul de SPAM / PROMOTIONS sau JUNK, in caz ca emailul de confirmare intarzie sa apara.

**Va rugam sa faceti plata direct in contul nostru bancar, specificat in emailul de confirmare.

 ***Va rugam să folositi ID-ul comenzii drept referinta la observatiile platii, impreuna cu Numele persoanei pentru care achitati serviciul.

X